สายออกบัตรธนาคาร

รู้จักสายออกบัตรธนาคาร


 

วิสัยทัศน์


          ประเทศไทยผลิตและบริหารจัดการธนบัตรชั้นนำของโลก

 

พันธกิจ


          ผลิตธนบัตรคุณภาพสูง ยากต่อการปลอมแปลง หมุนเวียนธนบัตรสภาพดี มุ่งเน้นให้มีความเพียงพอในทุกสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมของทั้งระบบ สอดคล้องกับระบบการชำระเงินอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน

 

สายออกบัตรธนาคาร มีการบริหารงานกึ่งอิสระภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. และคณะกรรมการสายออกบัตรธนาคาร (กอบ.)​ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแล รวมทั้งกำหนดระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ประกอบด้วย ส่วนงานหลัก 3 ฝ่าย ดังนี้ 

1. โรงพิมพ์ธนบัตร มีหน้าที่ออกแบบ จัดพิมพ์ธนบัตร บัตรธนาคาร และสิ่งพิมพ์อื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

2. ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร​ มีหน้าที่ออกใช้และจัดการให้ธนบัตรคุณภาพดีกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ

3. ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารกิจการธนบัตรมีหน้าที่วางแผนและควบคุมการจัดการธนบัตร วางแผนกลยุทธ์ ดูแลงบประมาณประจำปี งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของสายออกบัตรธนาคารบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


สายออกบัตรธนาคารมุ่งเน้นคุณภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง สายออกบัตรธนาคารจึงกำหนดนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานดังนี้

1. ดำเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจของสายออกบัตรธนาคาร ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สอบ. อย่างต่อเนื่อง

3. สนับสนุน ให้มีการควบคุม ป้องกันอันตราย การกำจัดและลดความเสี่ยงจากการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และน่าอยู่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บ

4. ส่งเสริมจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความมั่นคงปลอดภัย โดยสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป รวมถึงให้ความสำคัญด้านการจัดการองค์ความรู้ และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

5. มุ่งมั่นและส่งเสริมการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธนบัตรแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

6. ใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

เกี่ยวกับสายออกบัตรธนาคาร

บัตรธนาคาร และธนบัตร

โรงพิมพ์ธนบัตร

การบริหารจัดการธนบัตร

รางวัลและการรับรอง