คณะกรรมการสายออกบัตรธนาคาร (กอบ.)

คณะกรรมการสายออกบัตรธนาคาร (กอบ.) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการธนบัตร พ.ศ. 2549 และข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยโครงสร้างองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

ประธานกรรมการ

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม

กรรมการ

นางสาวดารณี แซ่จู

นางสาวดารณี แซ่จู

กรรมการ

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

กรรมการ

นายเดช ฐิติวณิช

นายเดช ฐิติวณิช

กรรมการ

นายชลณัฐ ญาณารณพ

นายชลณัฐ ญาณารณพ

​กรรมการ

นางสาววเรศรา วีระวัฒน์

นางสาววเรศรา วีระวัฒน์

กรรมการ

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ​

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ​

กรรมการ

ว่าง

ว่าง

กรรมการ

นายวัชรกูร จิวากานนท์

นายวัชรกูร จิวากานนท์

เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ให้คําแนะนําและพิจารณาเสนอความเห็นด้านการบริหารกิจการธนบัตร ในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกิจการ และผลการดําเนินงานด้านธนบัตรทั้งระบบ
(2) แบบธนบัตรที่ออกใหม่
(3) เรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับงานบริหารกิจการธนบัตร ตามที่ธนาคารมอบหมาย

ความถี่ในการประชุม

ประชุมทุก 1 เดือนหรือเมื่อมีความจำเป็น