คณะกรรมการสายออกบัตรธนาคาร (กอบ.)

คณะกรรมการสายออกบัตรธนาคาร (กอบ.) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการธนบัตร พ.ศ. 2549 และข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยโครงสร้างองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

ประธานกรรมการ

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม

กรรมการ

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ​

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ​

กรรมการ

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

กรรมการ

นายเดช ฐิติวณิช

นายเดช ฐิติวณิช

กรรมการ

นายชลณัฐ ญาณารณพ

นายชลณัฐ ญาณารณพ

​กรรมการ

ว่าง

ว่าง

กรรมการ

ว่าง

ว่าง

กรรมการ

ว่าง

ว่าง

กรรมการ

นายอนรรฆ สมคะเน

นายอนรรฆ สมคะเน

เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) วางและกำกับนโยบายการบริหารกิจการธนบัตรทั้งระบบ
(2) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานกิจการธนบัตรทั้งระบบ
(3) ควบคุมดูแลการดำเนินงาน การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้สายออกบัตรธนาคารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย
(4) พิจารณาแบบ​ธนบัตรที่ออกใหม่เพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ
(5) พิจารณางบประมาณประจำปีของสายออกบัตรธนาคารเพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ

ความถี่ในการประชุม

ประชุมทุก 1 เดือนหรือเมื่อมีความจำเป็น