ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ธปท. ได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยและภูมิภาค รวมถึงเสริมสร้างบทบาทของ ธปท. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

ธปท. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่างธนาคารกลาง องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานด้านการเงิน และรวมถึงผู้มีส่วนร่วมในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก

 เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และพัฒนาระบบการเงินที่ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงและบริการทางการเงินกับต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานเศรษฐกิจการเงินของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคให้พร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ และพร้อมเชื่อมโยงบริการทางการเงินระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน และการทำธุรกรรมทางการเงินของภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง

org

สมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ

ธปท. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งของระบบการเงินและเศรษฐกิจโลก 

ธปท. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งของระบบการเงินและเศรษฐกิจโลก 

กรอบ

BG
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ธปท. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเงิน และติดตามภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ

ธปท. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเงิน และติดตามภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ

ฺBG

เศรษฐกิจการเงินในกลุ่มประเทศ CLMV

CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในฐานะกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพสูง และได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ความร่วมมือทางวิชาการของธปท.

ธปท. มีความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในภาคการเงินของกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) ในรูปแบบทวิภาคี ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้

ธปท. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่บุคลากรในภาคการเงินของกลุ่มประเทศ CLMV ในรูปแบบทวิภาคี ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ทั้งรูปแบบของการศึกษาดูงาน การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การสนับสนุนวิทยากร และการสนับสนุนทุนการศึกษา

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

บทความที่น่าสนใจ

รวบรวมบทความสั้น ที่นำเสนอข้อมูลหรือรวบรวมองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ดูทั้งหมด
article