ติดต่อสอบถาม

งานข้อมูลการชำระเงิน :  โทร. 0-2283-5170, 0-2283-5626  Email: DMD-PymtDataT@bot.or.th