การกำกับดูแลที่ยืดหยุ่นและเท่าทัน

(Resilience)

ภายใต้แนวนโยบายภูมิทัศน์ภาคการเงินไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ภาคการเงินต้องปรับตัวให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ข้อมูล และช่องทางดิจิทัลเพื่อแข่งขันและตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันต้องเผชิญกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ จึงได้วางทิศทางที่จะปรับการกำกับดูแลให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถปรับตัว พัฒนานวัตกรรม และรับมือกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีนัยสำคัญได้อย่างเท่าทัน