แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย เพื่อกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย และในการกำหนดนโยบายสถาบันการเงินในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า

img

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 1 (พ.ศ. 2547 – 2551)

เน้นการปรับปรุงโครงสร้างและจัดรูปแบบระบบสถาบันการเงินไทยภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจการเงินปี 2540 ด้วยการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ควบคู่กับมีการกระจายบริการทางการเงินสู่ประชาชนที่มีศักยภาพทั้งประเทศอย่างทั่วถึง รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองและเป็นธรรม

 

แนวนโยบายที่สำคัญ

1. การส่งเสริมการให้บริการทางการเงินอย่างทั่วถึง

2. การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงิน

3. การดูแลผู้บริโภค

image

img

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 (พ.ศ. 2553-2557)

เน้นการสร้างประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงิน ด้วยการลดต้นทุนจากกฎเกณฑ์ทางการและการเพิ่มการแข่งขันจากการเปิดให้มีผู้เล่นต่างประเทศรายใหม่ โดยยังคงให้ความสำคัญด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน และการสนับสนุนให้สถาบันการเงินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

 

แนวนโยบายที่สำคัญ

1. การลดต้นทุนของระบบ

2. การส่งเสริมการแข่งขันและการเข้าถึงบริการทางการเงิน

3. การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน

image

img

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)

เพื่อให้ระบบสถาบันการเงินไทย แข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรม และสนับสนุนการเชื่อมโยง การค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การกำกับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน หรือตามแนวคิด “แข่งได้ เข้าถึง เชื่อมโยง ยั่งยืน”

 

แนวนโยบายที่สำคัญ

1. ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพ

ของระบบ

2. สนับสนุนการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค

3. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

image

img

การจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs)

นับตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้ลงนามเห็นชอบกรอบการรวมตัวภาคการธนาคารอาเซียน (ASEAN Banking Integration Framework: ABIF) โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถเจรจาทวิภาคีเพื่อจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs) ระหว่างกันได้ บนหลักการต่างตอบแทน ตามความพร้อมของแต่ละประเทศ ธปท. ได้มีการเจรจาทวิภาคีเพื่อจัดตั้ง QABs ระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ต้องการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน QABs จะเป็นช่องทางในการขยายกิจการเข้าไปในภูมิภาคที่สำคัญเพื่อให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการไทยในอาเซียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

image

img

แนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย (พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน)

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ธปท. ได้จัดทำแนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Landscape) เพื่อสนับสนุนให้ภาคการเงินใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียม ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนสามารถเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและรับมือกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันการณ์ ขณะเดียวกัน ธปท. จะเน้นการกำกับดูแลให้ยืดหยุ่นมากขึ้นและเท่าทันความเสี่ยงรูปแบบใหม่ 

image

รายงานผลสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน

ธปท. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อประเมินและติดตามระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนและนำผลสำรวจมาประกอบการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้อง

image