คู่มือสำหรับประชาชนและการขออนุญาตของ ธปท.

พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อกําหนดกระบวนการขั้นตอน เอกสาร และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้มีความชัดเจน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่หน่วยงานหรือประชาชนผู้รับบริการตามหลักของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546