คู่มือสำหรับประชาชนและการขออนุญาตของ ธปท.

พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อกําหนดกระบวนการขั้นตอน เอกสาร และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้มีความชัดเจน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่หน่วยงานหรือประชาชนผู้รับบริการตามหลักของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

  

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนไว้ 7 ด้าน

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รวมถึงรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ชัดเจน