ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีหน้าที่รายงานข้อมูลเข้ามาศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเอกสาร ในการขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอความเห็นชอบ และแจ้งเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

  • การขอผ่อนผันรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย

  • การขอผ่อนผันรายงานการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ

  • การขอผ่อนผันรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย