เศรษฐกิจการเงินไทย

ภาวะ • ตัวชี้วัด • แนวโน้ม

เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2566

เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2566 ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว จากกิจกรรมในภาคบริการที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และสนับสนุนให้เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำปรับลดลง สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การใช้จ่ายของภาครัฐหดตัวเล็กน้อยจากรายจ่ายประจำของรัฐบาลกลางที่เร่งเบิกจ่ายไปแล้วในช่วงก่อนหน้า และรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจจากผลของฐานสูงในปีก่อน

shopping

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

เศรษฐกิจภาคเหนือ ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน การท่องเที่ยวและการบริโภคชะลอลง หลังเร่งไปในช่วงก่อน อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรที่ขยายตัวดี และตลาดแรงงานฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตอุตสาหกรรมกลับมาปรับดีขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจอยู่ในทิศทางฟื้นตัว

img

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนเมษายน ปี 2566

หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ตามการอุปโภคบริโภคที่หดตัวน้อยลง จากการใช้จ่ายในหมวดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับรายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัว ช่วยพยุงการบริโภคได้บางส่วน การลงทุนภาคเอกชนหดตัวน้อยลงตามการลงทุนก่อสร้างที่ขยายตัว ทั้งพื้นที่ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง สำหรับการผลิตอุตสาหกรรมหดตัวมากขึ้นจากผลกระทบของเศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัวเป็นสำคัญ

img

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนเมษายน ปี 2566

ยังขยายตัวได้ แรงส่งจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและตลาดแรงงาน ทำให้การอุปโภคบริโภคยังขยายตัวได้ อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อเกษตรกรลดลง จากราคาสินค้าเกษตรสำคัญ ด้านการผลิตและส่งออกหดตัวต่อเนื่อง ผลจากเศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัว ส่งผลให้การลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังคงหดตัว

img

etc

แนวโน้มเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.6 และ 3.8 ในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลบวกต่อการจ้างงานและรายได้แรงงาน และเป็นแรงส่งต่อเนื่องไปยังการบริโภคภาคเอกชน ด้านการส่งออกทยอยฟื้นตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ และคาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นในระยะต่อไป สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่แม้จะชะลอลงบ้างแต่ยังมีทิศทางขยายตัว (ประมาณการ ณ 31 พ.ค. 2566)

est