เศรษฐกิจการเงินไทย

ภาวะ • ตัวชี้วัด • แนวโน้ม

เศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน 2567

เศรษฐกิจไทยโดยรวมปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามภาคบริการที่ขยายตัว สอดคล้องกับรายรับภาคการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น หลังเทศกาลถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนสิ้นสุดลง นอกจากนี้ อุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นหลังจากลดลงในเดือนก่อน สำหรับการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้า สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐยังคงหดตัวจากรายจ่ายของรัฐบาลกลางตาม พ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 ที่ล่าช้า ขณะที่การลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวสูงตามการเร่งเบิกจ่ายในโครงการลงทุนด้านสาธารณูปโภคเป็นสำคัญ

shopping

เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2567

เศรษฐกิจภาคเหนือปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว รวมทั้งมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตร และการจ้างงานที่ปรับดีขึ้น ส่งผลให้การบริโภคขยายตัว ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่องจากงบประมาณล่าช้า และการลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อย

rice

เศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเมษายน 2567

กลับมาขยายตัวจากเดือนก่อน ตามการบริโภคภาคเอกชนที่กลับมาขยายตัวทุกหมวดในช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลสงกรานต์ สอดคล้องกับภาคบริการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีขนาดงานใหญ่และผู้ร่วมงานมากขึ้น รายได้เกษตรกรที่ขยายตัว ช่วยพยุงการบริโภค

shopping

เศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนเมษายน 2567

เศรษฐกิจภาคใต้ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัว ส่งผลดีต่อการอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยกดดันจากกำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ยังคงเปราะบาง ด้านการผลิตปรับดีขึ้น ตามการผลิตเพื่อใช้ในประเทศและผลิตเพื่อส่งออกตามอุปสงค์คู่ค้าที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน หดตัวเล็กน้อย ตามการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการลงทุนด้านการก่อสร้าง

img

etc

แนวโน้มเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้สูงขึ้นที่ร้อยละ 2.6 และ 3.0 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ จากภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นทั้งในด้านจำนวนนักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายต่อคน การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่องแม้จะชะลอลงจากปีก่อนที่ขยายตัวสูง และการใช้จ่ายภาครัฐที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งหลังของปี (ประมาณการ ณ 10 เม.ย. 2567)

est

etc

เอกสารเผยแพร่ด้านเศรษฐกิจ

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

รายงานแนวโน้มธุรกิจ

รายงานภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของสถาบันการเงิน

office worker looking through a filing cabinet