เศรษฐกิจการเงินไทย

ภาวะ • ตัวชี้วัด • แนวโน้ม

เศรษฐกิจและการเงินเดือนมกราคม 2567

เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนแต่โดยรวมการขยายตัวยังอยู่ในระดับต่ำ โดยการส่งออกสินค้าปรับดีขึ้นหลังจากที่หดตัวในเดือนก่อน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง แต่หลายอุตสาหกรรมยังถูกกดดันจากอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวช้า สินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง และปัจจัยเชิงโครงสร้าง ด้านการลงทุนภาคเอกชนทยอยปรับดีขึ้น และการบริโภคภาคเอกชนและเศรษฐกิจในภาคบริการยังขยายตัวได้ตามรายรับในภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำของรัฐบาลกลาง

shopping

เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม ปี 2567

ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตอุตสาหกรรมปรับดีขึ้น และผลผลิตเกษตรหดตัวน้อยลง อย่างไรก็ตาม ทิศทางรายได้เกษตรกร และการจ้างงานที่ชะลอลง เป็นปัจจัยกดดันการบริโภคให้ขยายตัวได้เล็กน้อย

rice

เศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมกราคม ปี 2567

หดตัวจากเดือนก่อน ตามการอุปโภคบริโภคที่กลับมาหดตัวสูง หลังจากเร่งไปในช่วงวันหยุดยาวปลายปี การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่อง ตามรอบการผลิตและความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ยังชะลอตัว สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ยังหดตัว

shopping

เศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนมกราคม ปี 2567

ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวเล็กน้อย อานิสงส์จากการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อการจ้างงาน ประกอบกับมีแรงหนุนจากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัว

img

etc

แนวโน้มเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.6 และ 3.8 ในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลบวกต่อการจ้างงานและรายได้แรงงาน และเป็นแรงส่งต่อเนื่องไปยังการบริโภคภาคเอกชน ด้านการส่งออกทยอยฟื้นตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ และคาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นในระยะต่อไป สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่แม้จะชะลอลงบ้างแต่ยังมีทิศทางขยายตัว (ประมาณการ ณ 31 พ.ค. 2566)

est

etc

เอกสารเผยแพร่ด้านเศรษฐกิจ

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

รายงานแนวโน้มธุรกิจ

รายงานภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของสถาบันการเงิน

office worker looking through a filing cabinet