เอกสารเผยแพร่

คณะกรรมการนโยบายการเงิน

Bang Khun Phrom Palace

แถลงข่าว ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน

เอกสารเผยแพร่ผลการตัดสินนโยบายของ กนง. และคะแนนเสียงการลงมติของกรรมการ โดยเผยแพร่ผลการประชุม กนง. เวลา 14.00 น. และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เวลา 14.30 น. ของวันประชุม กนง.

person in suit and blue tie taking questions from multiple microphones

document being discussed

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ฉบับย่อ

​เอกสารสรุปการประชุม กนง. ฉบับย่อ เพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายในการประชุม กนง. โดยเผยแพร่ 2 สัปดาห์หลังการประชุมทุกครั้ง

document being discussed

document being discussed

รายงานนโยบายการเงิน

รายงานนโยบายการเงิน เพื่อสื่อสารแนวความคิดและเหตุผลของการตัดสินนโยบายการเงินของ กนง. รวมทั้งเพื่อเสนอประมาณการภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า

stack of book form monetary policy reports on an office table

Bang Khun Phrom Palace

Monetary Policy Forum

ธปท. มุ่งมั่นในการสื่อสารเหตุผลในการตัดสินนโยบายการเงิน ตลอดจนการประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงินในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะการสื่อสารกับกลุ่มนักวิเคราะห์ที่ติดตามเศรษฐกิจและนโยบายการเงินในเชิงลึก ซึ่งจะเป็นผู้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป ธปท. จึงจัดงาน Monetary Policy Forum ขึ้น โดยเชิญนักวิเคราะห์มารับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายการเงินและเศรษฐกิจไตรมาสละครั้ง 

conference room with participants four panelists and slide projector

Notary pen lying on testament. Notary public working accesories; Shutterstock ID 367431665; purchase_order: ฺBOT; job: ; client: ; other:

จดหมายเปิดผนึก (Open Letter)

จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อชี้แจงสาเหตุของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ออกนอกกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน แนวทางการดำเนินนโยบายเพื่อนำอัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่เป้าหมาย และระยะเวลาที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่เป้าหมาย

Notary pen lying on testament. Notary public working accesories; Shutterstock ID 367431665; purchase_order: ฺBOT; job: ; client: ; other:

hands raised

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate)

​ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีระยะ 1 วัน) และผลการตัดสินนโยบายการเงินย้อนหลัง

hands raised