​พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ​เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลระบบการชำระเงินให้มีความเป็นเอกภาพภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน โดยกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลระบบการชำระเงินและบริการการชำระเงินด้วยการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน และมีบทกำหนดโทษทางปกครองและอาญา ตลอดจนการให้ความคุ้มครองการชำระเงินกรณีที่ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการหรือสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย อันจะทำให้ระบบการชำระเงินของประเทศเกิดเสถียรภาพและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง​​ อ่านต่อ

พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งที่ LegalAdvisor-MNG@bot.or.th