ความร่วมมือทางวิชาการของ ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในภาคการเงินของกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) ในรูปแบบทวิภาคีผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ทั้งรูปแบบของการศึกษาดูงาน การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การสนับสนุนวิทยากร และการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญา โท และเอก รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงาน (Secondment) ที่ ธปท.

โดยความร่วมมือครอบคลุมด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงิน การพัฒนาตลาดการเงิน การบริหารเงินทุนเคลื่อนย้ายและการกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน การพัฒนาระบบชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงการดำเนินงานของธนาคารกลาง เช่น การบริหารความเสี่ยงของธนาคารกลางและการบริหารจัดการธนบัตร เป็นต้น

CDOT

สำนักงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในประเทศไทย (IMF Capacity Development Office in Thailand: CDOT)  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตลอดจนประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของภูมิภาค 

สำนักงานฯ มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Public Financial Management, Monetary and Foreign Exchange Operations, Government Finance Statistics, External Sector Statistics และ Macroeconomic Management ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจาก IMF ได้แก่ หัวหน้าสำนักงาน (Coordinator) และผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงาน (Resident advisors) รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะมาประจำการชั่วคราวตามความจำเป็น (Short-term experts) นอกจากนี้ ยังมีพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหมุนเวียนกันไปช่วยปฏิบัติงาน (Secondment) อีกด้วย

นอกจากการสนับสนุนด้านที่ตั้งของสำนักงานแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ ความร่วมมือทางวิชาการแก่ประเทศต่างๆ ผ่านการจัดหลักสูตร รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคารกลาง

อนึ่ง เมื่อแรกจัดตั้ง สำนักงานฯ ได้ใช้ชื่อว่า IMF's Technical Assistance Office for the Lao P.D.R. and the Republic of the Union of Myanmar (TAOLAM) แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป็น IMF Capacity Development Office in Thailand (CDOT) เมื่อเดือนกันยายน 2561

ธปท. ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย (Thai Bankers’ Association: TBA) จัดหลักสูตร CLMVT Bankers' Leadership Program เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงินของกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย ที่มีบทบาทในการผลักดันนโยบายที่สำคัญ ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจการเงินอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนพัฒนาระบบการเงินในประเทศของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาค รวมถึงมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงินและหน่วยงานเศรษฐกิจการเงินของไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเอื้อต่อการดำเนินนโยบายในการสร้างความเชื่อมโยงทางการเงิน (financial connectivity) ระหว่างกัน อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันในด้านอื่น ๆ อีกด้วย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook: CLMVT Bankers' Leadership Program

ความร่วมมือระหว่างประเทศ