ตลาดการเงิน

ธปท. มีหน้าที่ในการพัฒนาตลาดการเงิน และตลาดตราสารหนี้ตามกรอบนโยบายการเงิน และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน

การลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศมีความสำคัญ
กับประเทศไทยอย่างไร?

การลงทุนในต่างประเทศช่วยในการการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ และช่วยให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนมีความสมดุลมากขึ้น ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนและระบบการเงินของประเทศมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น อัตรา แลกเปลี่ยน

อ่านต่อ