วิกฤติโควิด 19

การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปในวงกว้าง
ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีรายได้ลดลงและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจและประชาชนในวงกว้าง

จากการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานต้องหยุชะงักเพื่อชะลอโรคระบาด โดยผู้ประกอบการและพนักงานที่ได้รับผลกระทบมีรายได้ลดลงและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกตินอกจากนี้
การระบาดของ COVID-19 ยังสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินทั่วโลก รวมถึงส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินไทยอยู่ในภาวะตึงตัวซึ่งกระทบต่อกลไกการระดมทุนในตลาดการเงินไทยของภาคธุรกิจ

money

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้มาอย่างต่อเนื่อง

 ครอบคลุมลูกหนี้ทุกประเภท ทั้งลูกหนี้รายย่อย ผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ โดยออกแบบนโยบายให้สอดรับกับสถานการณ์ในแต่ละช่วง ผ่านการแก้ไขหนี้เดิมและการเติมเงินใหม่ ตลอดจน มีมาตรการเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดการเงิน

help

ในระยะแรก ธปท.
เน้นออกมาตรการวงกว้างแบบระยะสั้น

เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความรุนแรงและเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

BOT2-2

ในระยะถัดมา
สถานการณ์มีแนวโน้มยืดเยื้อและการฟื้นตัวเป็นแบบไม่เท่าเทียม (K-shape) 

ธปท. จึงได้ปรับแนวทางใหม่ โดยออกมาตรการที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มมากขึ้น (Targeted) เพื่อให้ระบบการเงินสามารถจัดสรรทรัพยากรช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบหนักได้เพียงพอ

women
ภาพรวม

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

มาตรการเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดการเงินไทย