นโยบายการเงิน

รักษาเสถียรภาพด้านราคา ดูแลการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน

หน้าที่สำคัญ
ของธนาคารกลางทุกแห่ง
คือ การกำหนดนโยบายการเงิน

เป้าหมายนโยบายการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น (Flexible Inflation Targeting) มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2543 โดยให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาผ่านการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ ควบคู่ไปกับการดูแลการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน

เป้าหมายปัจจุบัน

business suit man holding interest rate graph

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินและร่วมกันพิจารณากำหนดนโยบายการเงินปีละ 6 ครั้ง โดยประกาศตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และ กนง. สามารถประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมได้หากจำเป็น

Bang Khun Phrom Palace

เอกสารเผยแพร่ กนง.

สาธารณชนสามารถติดตามการดำเนินนโยบายการเงินและเหตุผลในการตัดสินนโยบายได้จากเอกสารการแถลงข่าวผลการประชุม กนง. รายงานการประชุม กนง. (ฉบับย่อ) รายงานนโยบายการเงิน เอกสาร Monetary Policy Forum รวมถึงจดหมายเปิดผนึก (Open Letter) ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รายการเผยแพร่

yield curve slide and presenter in suit

การดำเนินนโยบายการเงิน

ธปท. ได้กำหนดกรอบการดำเนิ​นนโยบายการเงิน (Monetary Operations Framework) ที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือนโยบายการเงิน (Monetary Policy Instruments) ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

test

เกี่ยวกับนโยบายการเงิน

ทำความรู้จักนโยบายการเงินในภาพรวมและกระบวนการกำหนดนโยบายการเงินของไทยได้ที่นี่

เริ่มทำความรู้จัก