ติดต่อสอบถาม

ส่วนสถิติภาคต่างประเทศ :  โทร. 02-283-5165, 02-283-5946  Email: ExtSectorStatDiv@bot.or.th