รายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล1 คือ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลทางเลือก (alternative data) มาใช้ในการให้บริการสินเชื่อในขั้นตอนของการประเมินความสามารถหรือความเต็มใจในการชำระหนี้ การเบิกจ่ายและรับชำระคืนสินเชื่อ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

 

ทั้งนี้ ให้หมายถึงเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ2

ลำดับที่

ชื่อสถาบันการเงิน/ ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน

 

 

1

บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด

 

2

บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด

 

3

บริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด (ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ)

 

4

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ)

 

5

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ)

 

6

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

 

7

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

8

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

 

9

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

ลำดับชื่อบริษัทสถานะ 

บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด

  

2

บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด

  

3

บริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด

ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ 

4

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ 

5

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด

ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ 

6

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  

7

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  

8

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

  

9

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2566​

หมายเหตุ:

1 ตามหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกส.(01)ว.977/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล โดยสามารถศึกษารายละเอียด ได้ที่ https://www.bot.or.th/content/dam/bot/fipcs/documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630236.pdf
2 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยสามารถศึกษารายละเอียด ได้ที่ https://www.bot.or.th/content/dam/bot/fipcs/documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630184.pdf

 

ลำดับชื่อบริษัท
1

บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด

2

บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด

3

บริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด (ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ)

4

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ)

5

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ)

6

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

7

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

8

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

9

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)