เศรษฐกิจการเงินภาคใต้

สำนักงานภาคใต้ ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินรายเดือน ไตรมาส และปี เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อ่านทราบสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินรอบตัวอย่างรอบด้าน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต (เปลี่ยนคำ)

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้

ดูทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ เดือนกรกฎาคม ปี 2566

ขยายตัวจากเดือนก่อน ตามการอุปโภคบริโภค จากรายได้ภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และรายได้เกษตรกรหดตัวน้อยลง สำหรับการผลิตอุตสาหกรรมหดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ตามการผลิตยางพาราแปรรูป และน้ำมันปาล์มดิบ ผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอ

paper

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 2566

ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว จากภาคท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อตลาดแรงงานและการบริโภคภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยกดดันกำลังซื้อจากรายได้เกษตรกรที่ยังคงหดตัว ขณะที่การผลิตและส่งออกหดตัวตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง ส่งผลให้การลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ภาคเอกชนลดลง

paper

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2565

เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวจากปีก่อน จากการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ส่งผลให้การจ้างงานทยอยปรับดีขึ้น เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงและแรงส่งจากรายได้เกษตรกรที่ชะลอลง ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัว

paper

​แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจการเงินภูมิภาค

ดูย้อนหลัง