เครื่องชี้เร็วเศรษฐกิจภูมิภาค (Regional Activity Tracker: RAT)

จับชีพจรและตามติดแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเครื่องชี้เร็ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ธปท. จะยกเลิกการเผยแพร่การติดตามภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเครื่องชี้เร็ว (Regional Activity Tracker: RAT) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้การวิเคราะห์และเผยแพร่เครื่องชี้เร็วที่มีความถี่สูง มีความจำเป็นลดลง โดย ธปท. จะนำข้อมูลเครื่องชี้เร็วดังกล่าวไปรวมกับการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาครายเดือน ท่านสามารถติดตามได้จากแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภูมิภาคต่อไป”

BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.27 (เดือนมกราคม 2567)

เศรษฐกิจปรับดีขึ้นในทุกภูมิภาค จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลและเทศกาลวันหยุดยาว เช่นเดียวกับความต้องการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการแรงงานลดลงหลังเร่งเปิดรับไปแล้วในช่วงก่อน

ดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลัง

ปี 2567

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.27 (เดือนมกราคม 2567)

ปี 2566

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.26 (เดือนธันวาคม 2566)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.25 (เดือนพฤศจิกายน 2566)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.24 (เดือนตุลาคม 2566)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.23 (เดือนกันยายน 2566)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.22 (เดือนสิงหาคม 2566)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.21 (เดือนกรกฎาคม 2566)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.20 (เดือนมิถุนายน 2566)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.19 (เดือนพฤษภาคม 2566)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.18 (เดือนเมษายน 2566)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.17 (เดือนมีนาคม 2566)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.16 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.15 (เดือนมกราคม 2566)

ปี 2565

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.14 (เดือนธันวาคม 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.13 (เดือนพฤศจิกายน 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.12 (เดือนตุลาคม 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.11 (เดือนกันยายน 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.10 (เดือนสิงหาคม 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.9 (เดือนกรกฎาคม 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.8 (เดือนมิถุนายน 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.7 (เดือนพฤษภาคม 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.6 (เดือนเมษายน 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.5 (เดือนมีนาคม 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.4 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.3 (เดือนมกราคม 2565)

ปี 2564

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.2 (เดือนธันวาคม 2564)

 • BOT RAT : ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.1 (เดือนพฤศจิกายน 2564)