เศรษฐกิจการเงินภูมิภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย มีสำนักงานภาค 3 แห่ง ประกอบด้วยสำนักงานภาคเหนือ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคใต้ ทำหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินภูมิภาค ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจการเงินภาพรวม ประเด็นเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญรอบตัวอย่างรอบด้านในภูมิภาค เพื่อใช้ประเมินทิศทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ครอบคลุมและทันเหตุการณ์ รวมถึงการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นที่สนใจ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต

หัวข้อภายใต้ "ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาค"