ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินรายเดือน ไตรมาส และปี

เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อ่านทราบสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินรอบตัวอย่างรอบด้านและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต 

​แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจการเงิน

ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือย้อนหลัง [รายเดือน]

มกราคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

กุมภาพันธ์

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

มีนาคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

เมษายน

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

พฤษภาคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

มิถุนายน

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

กรกฎาคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

สิงหาคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

กันยายน

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

ตุลาคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

พฤศจิกายน

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

ธันวาคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

มกราคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

กุมภาพันธ์

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

มีนาคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

เมษายน

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

พฤษภาคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

มิถุนายน

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

กรกฎาคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

สิงหาคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

กันยายน

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

ตุลาคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

พฤศจิกาคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

ธันวาคม

 • รายงานภาวะเศรษฐกิจ

 • ตารางแนบ

 • อินโฟกราฟฟิก

มกราคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กุมภาพันธ์

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มีนาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

เมษายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

พฤษภาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มิถุนายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กรกฎาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

สิงหาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กันยายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ตุลาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

พฤศจิกายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ธันวาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มกราคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กุมภาพันธ์

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มีนาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

เมษายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

พฤษภาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มิถุนายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กรกฎาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

สิงหาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กันยายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ตุลาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

พฤศจิกายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ธันวาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มกราคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กุมภาพันธ์

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มีนาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

เมษายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

พฤษภาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มิถุนายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กรกฎาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

สิงหาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กันยายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ตุลาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

พฤศจิกายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ธันวาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มกราคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กุมภาพันธ์

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มีนาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

เมษายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

พฤษภาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มิถุนายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กรกฎาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

สิงหาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กันยายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ตุลาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

พฤศจิกายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ธันวาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มกราคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กุมภาพันธ์

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มีนาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

เมษายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

พฤษภาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มิถุนายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กรกฎาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

สิงหาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กันยายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ตุลาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

พฤศจิกายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ธันวาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มกราคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กุมภาพันธ์

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มีนาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

เมษายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

พฤษภาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มิถุนายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กรกฎาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

สิงหาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กันยายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ตุลาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

พฤศจิกายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ธันวาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มกราคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กุมภาพันธ์

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มีนาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

เมษายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

พฤษภาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

มิถุนายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กรกฎาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

สิงหาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

กันยายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ตุลาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

พฤศจิกายน

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ธันวาคม

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

 • ตารางแนบ

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือย้อนหลัง [รายไตรมาส]

ไตรมาส 1

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

 • สไลด์แถลงข่าว

ไตรมาส 2

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

 • สไลด์แถลงข่าว

ไตรมาส 3

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

 • สไลด์แถลงข่าว

ไตรมาส 4

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

 • สไลด์แถลงข่าว

ไตรมาส 1

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

 • สไลด์แถลงข่าว

ไตรมาส 2

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

 • สไลด์แถลงข่าว

ไตรมาส 3

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

 • สไลด์แถลงข่าว

ไตรมาส 4

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

 • สไลด์แถลงข่าว

ไตรมาส 1

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

 • สไลด์แถลงข่าว

ไตรมาส 2

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

 • สไลด์แถลงข่าว

ไตรมาส 3

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

 • สไลด์แถลงข่าว

ไตรมาส 4

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

 • สไลด์แถลงข่าว

ไตรมาส 1

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 2

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 3

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 4

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 1

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 2

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 3

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 4

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 1

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 2

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 3

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 4

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 1

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 2

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 3

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 4

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 1

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 2

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 3

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 4

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 1

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 2

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 3

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ไตรมาส 4

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

 • ตารางแนบ

ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือย้อนหลัง [รายปี]

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน

 • รายงานเศรษฐกิจและการเงิน