ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนกรกฎาคม 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน
  • ตามการฟื้นตัวของการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่อง จากรายได้ภาคการท่องเที่ยว และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวดี ภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวตามการผลิตน้ำตาลทราย 
  • อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

จากสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดบริการ ตามความเชื่อมั่นในการบริโภคที่ปรับดีขึ้น รายได้เกษตรที่ปรับดีขึ้น และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ ขณะที่การใช้จ่ายหมวดยานยานต์กลับมาหดตัวจากปัญหาการส่งมอบรถ

 

การลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัว

ตามการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก ขณะที่การลงทุนด้านก่อสร้างหดตัวเล็กน้อย ตามยอดขายวัสดุก่อสร้างเป็นสำคัญ

 

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว

ตามรายจ่ายลงทุนของกรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรายจ่ายประจำหดตัวตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลในภาค

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก หดตัวเพิ่มขึ้น ตามการส่งออกชิ้นส่วน-คอมพิวเตอร์และผลไม้ไปจีนที่ลดลงจากผลกระทบนโยบาย Zero-COVID และการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งไปเส้นทางอื่นมากขึ้น 

การนำเข้า หดตัวน้อยลง ตามการนำเข้าโทรศัพท์มือถือจากเวียดนาม และมันสำปะหลังจากกัมพูชาที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การนำเข้าจากจีนยังคงหดตัวต่อเนื่อง

 

รายได้เกษตรกร ขยายตัว

จากราคาสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ ตามราคาข้าวเปลือกจากความต้องการทางด้านอาหารในตลาดโลก ราคาปศุสัตว์จากต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูง และราคามันสำปะหลังจากความต้องการของจีนและยุโรป สำหรับผลผลิตขยายตัวตามผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ช่วงเปิดกรีด

 

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัว

จากการผลิตน้ำตาลทรายขาวที่เพิ่มขึ้นตามการส่งออก ขณะที่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับดีขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ำจากผลกระทบของการ Lockdown ในจีน เป็นสำคัญ

 

อัตราเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้น ตามราคาพลังงานที่ชะลอลง ขณะที่หมวดอาหารและเครื่องประกอบอาหารยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

 

การจ้างงาน ทยอยฟื้นตัว ตามจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ม. 33) ที่เพิ่มขึ้น และผู้ขอรับสิทธิ์ประโยชน์ว่างงาน (ม.38) ที่ลดลง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 สิงหาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ : 0 4391 3532
E-mail : Neo-econ-div@bot.or.th