Economic Pulse เป็นบทความวิชาการขนาดสั้นโดยบุคลากรของ ธปท. ซึ่งนำเสนองานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเงินหรือด้านนโยบาย เพื่อสื่อสารต่อสาธารณชน นักวิชาการ และนักวิเคราะห์ ทั้งนี้ เนื้อหาในบทความเป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

Economic Pulse เคยใช้ชื่อว่า Focused and Quick