ความยั่งยืน

ธปท. ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนโดยบูรณาการงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้าไปในกระบวนการทำงานและการดำเนินงานตามพันธกิจ