ระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงินเป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ระบบการชำระเงินไทย มุ่งสู่การชำระเงินดิจิทัล (digital payment) เป็นทางเลือกหลักที่เข้าถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 

ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมศักยภาพ และการแข่งขัน ตลอดจนรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยทั้งภายในและระหว่างประเทศให้ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

test

หน้าที่ของ ธปท. ต่อระบบการชำระเงิน

test

ระบบบาทเนต

BAHTNET หรือ Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network เป็นเครือข่ายการโอนเงินมูลค่าสูงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กับผู้ใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย์

title-icontest

Desc

Quote
test

คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.)

คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งรับผิดชอบด้านการกำหนดนโยบายการชำระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย สอดคล้องกับพัฒนาการ ของภาคธุรกิจ และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการชำระเงิน​

test

ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS) 

ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค คือ ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหว่างธนาคารโดยใช้ภาพเช็คในกระบวนการเรียกเก็บแทนการใช้ตัวเช็คจริง เป็นระบบที่ ธปท. ร่วมกับ ธ.สมาชิก พัฒนาขึ้น โดยเริ่มใช้งานทั่วประเทศในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 และต่อมา ธปท. ได้โอนย้ายงานการให้บริการระบบ ICAS ไปให้บริษัท NITMX ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (ICS)

cheque