งานวิจัยด้านระบบการชำระเงิน

Occasional paper

โครงการสำรวจพฤติกรรมการชำระเงินประชาชนโดยการบันทึกการใช้จ่ายประจำวัน (Payment Diary)

ธันวาคม 2564

payment diary