งานวิจัยด้านระบบการชำระเงิน

Occasional paper

โครงการสำรวจพฤติกรรมการชำระเงินประชาชนโดยการบันทึกการใช้จ่ายประจำวัน (Payment Diary) ปี 2566

ธันวาคม 2566

payment diary

Occasional paper

โครงการสำรวจพฤติกรรมการชำระเงินประชาชนโดยการบันทึกการใช้จ่ายประจำวัน (Payment Diary) ปี 2564

ธันวาคม 2564

payment diary