กํากับระบบสถาบันการเงิน

มุ่งหาสมดุลระหว่างการพัฒนานวัตกรรมและการป้องกันความเสี่ยง โดยการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินอย่างยืดหยุ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสม และฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากภาวะวิกฤต (resilience) ซึ่งยังคงรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม

ระบบสถาบันการเงินที่พัฒนา มีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ ย่อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

test

สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินของไทย 

สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินทำหน้าที่เป็นตัวกลางระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการทางการเงินและการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ระบบสถาบันการเงินที่พัฒนา มีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพย่อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

TEST

หน้าที่ของ ธปท. ต่อระบบสถาบันการเงิน

test

กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคง มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ

การกำหนดนโยบายสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงิน

กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินโดยเน้นที่หลักการเป็นที่ตั้ง (principle based) และกำกับดูแลตามระดับความเสี่ยง (risk proportionality) รวมถึงจัดเตรียมกลไกรองรับการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินในภาวะวิกฤต (recovery and resolution)

อ่านต่อ
test

การกํากับตรวจสอบสถาบันการเงิน

ติดตามฐานะการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาคำขออนุญาต ตลอดจนกำกับดูแลให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

อ่านต่อ

การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

กำหนดภูมิทัศน์ภาคการเงินให้มีความสมดุลระหว่างการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเอื้อให้ภาคการเงินปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วได้ทัน และช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน

test