ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา
(Virtual Bank)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

vb image

คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)

CLICK คู่มือ

ธปท. ขอสงวนสิทธิตอบข้อสอบถามโดยเผยแพร่คำถาม-คำตอบบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น เพื่อเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะปกปิดข้อมูลระบุตัวตนรวมทั้งข้อมูลรายละเอียดในทางธุรกิจของผู้สอบถาม

การประชุมชี้แจงการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
  • เอกสารวิธีการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อดิจิทัล

  • หลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้ง Virtual Bank
  • คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจ Virtual Bank
  • หลักเกณฑ์และการกำกับดูแล Virtual Bank และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจในช่วง Phasing และระยะต่อไป
  • การรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การกำกับดูแล Virtual Bank
  • คำถาม – คำตอบ 

  • วิธีการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้ง Virtual Bank
  • คำถาม – คำตอบ

การรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน

การรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)

19 มีนาคม - 17 เมษายน 2567

Hearing