8. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)

คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)

กลับ

  • คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)

ข้อมูลประกอบการขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

  • หนังสือขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)

  • บทสรุปเป้าหมายในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) (Statement of Purpose)

  • หมวด 1 ผู้ขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

  • หมวด 2 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินและธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

  • หมวด 3 รูปแบบและแผนการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

  • หมวด 4 แผนการดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

  • หมวด 5 แผนงานและแนวทางการดำเนินการในการได้มา เข้าถึง บริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หลากหลายสำหรับธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

  • หมวด 6 แผนบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

กลับ

ขั้นตอนและวิธีการการขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

กลับ

ขั้นตอนและวิธีการการขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

CLICK
กลับ