คู่มือการขออนุญาตสำหรับสถาบันการเงินและ Non–Bank (คู่มือสำหรับประชาชน)

 

 

คู่มือการขออนุญาตสำหรับสถาบันการเงินและ Non-Bank

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสถาบันการเงิน Non-Bank และประชาชนเข้ามาศึกษา และสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการขออนุญาต และแจ้งเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด