2. คู่มือสำหรับสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ (Representatives Office)

สำนักงานผู้แทน (Representative Office) ของสถาบันการเงินต่างประเทศ

คู่มือสำหรับสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ

กลับ

  • 01-02001 การขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน (Representative Office) ในประเทศไทยของสถาบันการเงินต่างประเทศ และการแจ้งย้ายสถานที่ทำการ

  • 01-02002 การแจ้งการเปิดสำนักงานผู้แทน (Representative Office) ในประเทศไทยของสถาบันการเงินต่างประเทศ

  • 01-02002-1 รายงานการให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ที่ให้แก่ลูกหนี้ในไทย

  • 01-02003 การขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในประเทศไทยของสถาบันการเงินต่างประเทศ กรณีสำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินต่างประเทศควบรวมกับสถาบันการเงินอื่น และภายหลังการควบรวมประสงค์จะมีสำนักงานผู้แทนในประเทศไทยต่อไป

  • 01-02004 การแจ้งกรณีมีการควบรวมกิจการของสำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินต่างประเทศที่จัดตั้งสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย และมีความประสงค์จะมีสำนักงานผู้แทนในประเทศไทยต่อไป

  • 01-02005 การแจ้งการเลิกสำนักงานผู้แทน (Representative Office) ในประเทศไทยของสถาบันการเงินต่างประเทศ

  • 01-02006 การขอให้รับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ

  • 01-02006-1 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้การรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทน

กลับ