ธุรกิจเช่าซื้อลีสซิ่ง

แนวคิดของร่างกฎหมายเพื่อกำกับดูแลธุรกิจเช่าซื้อลีสซิ่ง

 

(ร่าง) พระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภทอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... ((ร่าง) พ.ร.ฎ.ฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นทางค้าปกติ ซึ่งยังไม่มีกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ ในด้านการรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงินและการคุ้มครองผู้บริโภค