เอกสารเผยแพร่ด้านเศรษฐกิจ

bsi-thumbnail.jpg

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) และดัชนีทางเศรษฐกิจ

ธปท. จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Business Sentiment Index: BSI) ทุกเดือน เพื่อสะท้อนภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกิดขึ้นในเดือนปัจจุบัน และการคาดการณ์อนาคตในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยสำรวจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมถึงในบางเดือนจะมีการสำรวจเฉพาะกิจในประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วย

 

รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับดัชนีทางเศรษฐกิจอี่น ฯ

test

รายงานแนวโน้มธุรกิจ

ธปท. ได้จัดทำ “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับนักธุรกิจ” (Economic/Business Information Exchange Program) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้งในระดับมหภาคและระดับธุรกิจ รวมทั้ง การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายการเงิน โครงการนี้จึงถือเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพื่อช่วยเสริมการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ที่ใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติในการประมาณการเศรษฐกิจ ​

test

รายงานภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำแบบสำรวจภาวะและแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อ (Credit Conditions Survey) ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Banks) โดยสำรวจเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อที่ครบถ้วนและลึกมากยิ่งขึ้น

No Debt