สถิติ

สถิติและข้อมูลเผยแพร่

ตารางเวลาเผยแพร่สถิติ (ตามความถี่งวดข้อมูล)

 

  1. รายวัน           : เผยแพร่ทุกวันทำการ
  2. รายสัปดาห์      : เผยแพร่ทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ถัดไป
  3. รายเดือน        : เผยแพร่ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป ยกเว้นบางข้อมูลจะเผยแพร่ตามวันที่กำหนดไว้
  4. รายไตรมาส      : เผยแพร่ทุกวันทำการสุดท้ายของไตรมาสถัดไป ยกเว้นบางข้อมูลจะเผยแพร่ตามวันที่กำหนดไว้
  5. รายปี            : เผยแพร่วันทำการสุดท้ายของปีถัดไป ยกเว้นบางข้อมูลจะเผยแพร่ตามวันที่กำหนดไว้
  6.  
  7. * รายละเอียดการเผยแพร่สามารถเรียกดูได้จากคำอธิบายข้อมูลของแต่ละตารางสถิติ *
  8. * หากวันที่กำหนดเผยแพร่ตรงกับวันหยุดทำการ จะเผยแพร่วันทำการสุดท้ายก่อนวันหยุด *