รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI)

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) และดัชนีทางเศรษฐกิจ

ธปท. จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Business Sentiment Index: BSI) ทุกเดือน เพื่อสะท้อนภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกิดขึ้นในเดือนปัจจุบัน และการคาดการณ์อนาคตในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยสำรวจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมถึงในบางเดือนจะมีการสำรวจเฉพาะกิจในประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วย

 

Website ส่วนนี้ยังมีเอกสารอธิบายการจัดทำดัชนีและการปรับปรุงดัชนีสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจและดัชนีทางเศรษฐกิจอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีคลังรายงานดัชนีทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อีกด้วย

test

ธปท. เริ่มส่งแบบสอบถามในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนที่สำรวจ และรวบรวมประมวลผลในวันทำการแรกของเดือนถัดไป บริษัทที่สำรวจครอบคลุมในภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ทั้งขนาดย่อม ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท 50-200 ล้านบาท และมากกว่า 200 ล้านบาท ตามลำดับ) อัตราการตอบกลับ (response rate) ในภาพรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ของแบบสอบถามที่ส่งออก หรือเดือนละประมาณ 500 บริษัท

 

ดัชนี BSI จัดทำเป็น diffusion index เช่นเดียวกันกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers’ Index: PMI) ในต่างประเทศ โดยดัชนี BSI ของ ธปท. ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การผลิต คำสั่งซื้อ การลงทุน ต้นทุนการผลิต ผลประกอบการ และการจ้างงาน โดยให้น้ำหนักเท่ากันทุกองค์ประกอบ

 

สำหรับวิธีการคำนวณดัชนี diffusion index ของแต่ละองค์ประกอบเป็นดังนี้

 

ดัชนี = (100 x ร้อยละของผู้ตอบ “ดีขึ้น”) + (50 x ร้อยละของผู้ตอบ “คงเดิม”) + (0 x ร้อยละของผู้ตอบ “แย่ลง”)

 

วิธีการอ่านค่าเป็นดังนี้

ดัชนี = 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจทรงตัวจากเดือนก่อน

ดัชนี > 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจดีขึ้นกว่าเดือนก่อน

ดัชนี < 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจแย่ลงกว่าเดือนก่อน 

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าวิธีจัดทำ

ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

  • ตารางแสดงรายละเอียดองค์ประกอบดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และผลการสำรวจเฉพาะกิจ

  • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ มิถุนายน 2567