รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI)

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI)

ธปท. จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Business Sentiment Index: BSI) ทุกเดือน เพื่อสะท้อนภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกิดขึ้นในเดือนปัจจุบัน และการคาดการณ์อนาคตในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยสำรวจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมถึงในบางเดือนจะมีการสำรวจเฉพาะกิจในประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วย

test

ธปท. เริ่มส่งแบบสอบถามในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนที่สำรวจ และรวบรวมประมวลผลในวันทำการแรกของเดือนถัดไป บริษัทที่สำรวจครอบคลุมในภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ทั้งขนาดย่อม ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท 50-200 ล้านบาท และมากกว่า 200 ล้านบาท ตามลำดับ) อัตราการตอบกลับ (response rate) ในภาพรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ของแบบสอบถามที่ส่งออก หรือเดือนละประมาณ 500 บริษัท

 

ดัชนี BSI จัดทำเป็น diffusion index เช่นเดียวกันกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers’ Index: PMI) ในต่างประเทศ โดยดัชนี BSI ของ ธปท. ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การผลิต คำสั่งซื้อ การลงทุน ต้นทุนการผลิต ผลประกอบการ และการจ้างงาน โดยให้น้ำหนักเท่ากันทุกองค์ประกอบ

 

สำหรับวิธีการคำนวณดัชนี diffusion index ของแต่ละองค์ประกอบเป็นดังนี้

 

ดัชนี = (100 x ร้อยละของผู้ตอบ “ดีขึ้น”) + (50 x ร้อยละของผู้ตอบ “คงเดิม”) + (0 x ร้อยละของผู้ตอบ “แย่ลง”)

 

วิธีการอ่านค่าเป็นดังนี้

ดัชนี = 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจทรงตัวจากเดือนก่อน

ดัชนี > 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจดีขึ้นกว่าเดือนก่อน

ดัชนี < 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจแย่ลงกว่าเดือนก่อน 

ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

 • ตารางแสดงรายละเอียดองค์ประกอบดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

 • วิธีการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และผลการสำรวจเฉพาะกิจ ปี 2566

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ พฤษภาคม 2566

 • ผลการสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจเฉพาะกิจ พฤษภาคม 2566

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เมษายน 2566

 • ผลการสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจเฉพาะกิจ เมษายน 2566

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ มีนาคม 2566

 • ผลการสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจเฉพาะกิจ มีนาคม 2566

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ กุมภาพันธ์ 2566

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ มกราคม 2566

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และผลการสำรวจเฉพาะกิจ ปี 2565

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ธันวาคม 2565

 • ประเด็นพิเศษที่กระทบภาคธุรกิจ ธันวาคม 2565

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ พฤศจิกายน 2565

 • ประเด็นพิเศษที่กระทบภาคธุรกิจ พฤศจิกายน 2565

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ตุลาคม 2565

 • ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจ ตุลาคม 2565

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ กันยายน 2565

 • ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจ กันยายน 2565

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ สิงหาคม 2565

 • ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจ สิงหาคม 2565

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ กรกฎาคม 2565

 • ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจ กรกฎาคม 2565

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ มิถุนายน 2565

 • ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจ มิถุนายน 2565

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ พฤษภาคม 2565

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เมษายน 2565

 • ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจ เมษายน 2565

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ มีนาคม 2565

 • ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจ มีนาคม 2565

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ กุมภาพันธ์ 2565

 • ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจ กุมภาพันธ์ 2565

 • ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ มกราคม 2565

 • ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจ มกราคม 2565