ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ ธปท.

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)


ตามที่มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อ นั้นเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่วันและเวลานั้นเป็นวันหรือเวลานอกทำการของหน่วยงานของรัฐ ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับในวันและเวลาทำการถัดไป 

 

ธปท. จึงเห็นสมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยท่านสามารถคลิก banner ตามด้านล่างนี้ เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ ธปท.