การเงินเพื่อความยั่งยืน

ธปท. ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้กำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน ตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงิน อำนวยความสะดวก และสร้างความยั่งยืนจากการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน และทำให้เศรษฐกิจไทยตกขบวนหรือสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ำให้รุนแรงขึ้นได้ หากไม่สามารถปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันการณ์

Governor Quote

ในการทำหน้าที่ของภาคการเงิน เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน โดยสร้างผลข้างเคียงน้อยที่สุดจะต้องสร้างสมดุลระหว่างความสามารถในการปรับตัวและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จังหวะเวลา (timing) และ ความเร็ว (speed) ของการดำเนินการจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศและแต่ละภาคส่วน

ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

Governor

BG-wave

สถาบันการเงินมีส่วนร่วมอย่างไร

สถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญในการสร้างความยั่งยืนผ่านการทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรทางการเงินจากผู้ออมเงินไปยังผู้กู้ที่ต้องการใช้เงินทุน โดยคำนึงถึงการ เติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคม และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี (ESG)

BG-FI

BG-sustainable-finance

ธุรกิจและสังคมได้อะไรจากธนาคารเพื่อความยั่งยืน

ธปท. ให้ความสำคัญกับกระแสการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มาเร็วและส่งผลกระทบรุนแรงกว่าที่คาด ตลอดจนความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญของไทย จึงได้เพิ่มมิติการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ภาคการเงินประเมินความเสี่ยงและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจปรับตัวและรับมือกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้ โดยการเปลี่ยนผ่านไม่ส่งผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง และให้ภาคครัวเรือนหรือกลุ่มเปราะบางอยู่รอดและปรับตัวสู่โลกใหม่ได้อย่างยั่งยืน

Bg-02

สนับสนุนเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านได้อย่างยั่งยืน

ก้าวสำคัญการเงินเพื่อความยั่งยืน

Responsible Lending ก้าวสำคัญของการผลักดัน Sustainable Banking ในประเทศไทย

แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending) 

อ่านต่อ
-

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ก้าวสำคัญของการเข้าถึงบริการทางการเงินของไทย

“การให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน” (บัญชีเงินฝากพื้นฐาน) ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

อ่านต่อ