Responsible Lending


ก้าวสำคัญของการผลักดัน Sustainable Banking ในประเทศไทย

บันทึกข้อตกลง Sustainable Banking Guidelines: Responsible Lending

สมาคมธนาคารไทย

ธปท. และสมาคมธนาคารไทย (Thai Bankers Association: TBA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

TBA

สมาคมธนาคารนานาชาติ

ธปท. และสมาคมธนาคารนานาชาติ (The Association of International Banks: AIB) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

AIB

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้จัดสรรเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ดำเนินกิจการภายใต้หลักการ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)” โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) มาร่วมพิจารณาในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำหรับการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการให้สินเชื่อของธนาคาร

แนวทางการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักที่ธนาคารพาณิชย์ควรให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า กลยุทธ์ด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบของธนาคารจะมีการนำไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิผล ดังนี้

  1. การแสดงเจตนารมณ์ในการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Commitment) และการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (Tone from the Top) เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  2. การคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) ในการปรับปรุงการดำเนินงานของธนาคารให้สอดคล้องกับหลักการด้าน ESG และประเมินผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการให้สินเชื่อของธนาคาร
  3. การกำหนดนโยบายและกระบวนการทำงานภายใน (Internal Implementation Mechanisms) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบาย กระบวนการให้สินเชื่อ และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการมีบุคลากรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลักดันให้มีการนำไปปฏิบัติใช้ภายในองค์กร
  4. การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency) โดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการตามหลักการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชน เพื่อสื่อถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร และเพิ่มกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานของธนาคาร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิทัศน์ภาคการเงินไทย