Video กิจกรรมของ ธปท.

ดูทั้งหมด

Panel Discussion – Digital Infrastructure and Ecosystem for the Future of Financial Innovation

18 ก.ย. 66

BDFC 2023 Opening Remarks - Dr. Sethaput Suthiwartnarueput, Bank of Thailand Governor

18 ก.ย. 66

พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน กับภารกิจป้องกันและปราบปรามปัญหาภัยการเงินออนไลน์

13 ก.ย. 66

เกี่ยวกับธนบัตรไทย

ธปท. ผลิตธนบัตรคุณภาพสูง ยากต่อการปลอมแปลง หมุนเวียนธนบัตรสภาพดี มุ่งเน้นให้มีความเพียงพอในทุกสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมของทั้งระบบ สอดคล้องกับระบบการชำระเงินอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน

อ่านต่อ