โปรแกรมคำนวณเงินกู้

Tab

Disclaimer
  • ผลลัพธ์เป็นเพียงตัวเลขประมาณการเท่านั้น
  • การคำนวณนี้ไม่ได้คำนึงถึงคุณสมบัติของผู้กู้ซึ่งการพิจารณาเงินกู้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้กู้กำหนด ดังนั้น จึงควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินที่ท่านสนใจ
  • การคำนวณนี้กำหนดให้

   - ใช้หลักการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

   - ผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ตลอดการกู้ยืม และต้องชำระหนี้เต็มจำนวนตามกำหนดทุกงวด โดยไม่มีการผิดนัดชำระ

   - ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการกู้ เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ