บริการด้านพันธบัตรและตราสารหนี้

การจัดจำหน่ายตราสารหนี้ภาครัฐที่ ธปท.เป็นนายทะเบียนผ่านระบบ e-Bidding, Bswitching รวมทั้งให้บริการด้านนายทะเบียน และการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์

บริการสำหรับประชาชนและนิติบุคคลทั่วไป

ข้อมูลตราสารหนี้ภาครัฐ

สรุปความเคลื่อนไหวตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดแรก

ตราสารหนี้ คงค้าง จำหน่าย ไถ่ถอน

ข้อมูลตราสารหนี้รายรุ่น​​

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร​​

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง