ข้อมูลตราสารหนี้รายรุ่น

  • ข้อมูลตราสารหนี้รายรุ่นที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร

  • อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว​

  • อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ

  • อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่