Internship Program

 

การรับนักศึกษาฝึกงาน

การรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศเข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้โอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงกับธนาคารกลางของประเทศ โดยจะพิจารณาให้
เข้าฝึกงานตามความต้องการของฝ่ายงานต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยและที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา

คุณสมบัติเบื้องต้น

​ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือปีที่ 2 (หลักสูตร 3 ปี)ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาโท​ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก
เกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่น้อยกว่า 3.00 (4 ภาคการศึกษาขึ้นไป)ไม่น้อยกว่า 3.30 (1 ภาคการศึกษาขึ้นไป)ไม่กำหนด
สัญชาติ
ไทย
สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน

เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ การบัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ Data analytics Data Science วิศวกรรม คอมพิวเตอร์

กฎหมาย ทรัพยากรมนุษย์ บรรณารักษ์หรือสารสนเทศ นิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ ​หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละปี

ค่าตอบแทนวันละ 350 บาท (เฉพาะวันที่มาทำงาน)
สถานที่ฝึกงานสำนักงานใหญ่ (กทม.) / สายออกบัตรธนาคาร (พุทธมณฑล สาย 7) / สำนักงานภาค (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
ชั่วโมงการฝึกงานสามารถเข้าร่วมการฝึกงานได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ฯ (จันทร์ - ศุกร์ ตามวันทำการของ ธปท.)

ประเภทการขอเข้าฝึกงาน ช่วงเวลาฝึกงาน และกำหนดการรับสมัคร

ฝึกงานในระหว่างปิดภาคการศึกษา หรือ ฝึกงานสหกิจศึกษา : ระยะเวลาการฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ 8 สัปดาห์

กรณีฝึกงานสกิจศึกษา : ฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจบการศึกษา ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหลักสูตร

รอบฝึกงาน
​ช่วงเวลาเปิดรับสมัครช่วงเวลาฝึกงาน​วิธีการรับสมัคร
​รอบต้นปี 2567
​สิงหาคม - กันยายน 2566
​​มกราคม - พฤษภาคม 2567
ปี 2567 (ปิดรับสมัครแล้ว)
รอบฤดูร้อนปี 2567
​ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566
เมษายน - กรกฎาคม 2567 ​
ประกาศผลการคัดเลือก
​รอบปลายปี 2567
มีนาคม - เมษายน 2567สิงหาคม - ธันวาคม 2567

ปี 2567 (ปิดรับสมัครแล้ว)

 *ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับนักศึกษาฝึกงาน จำนวนจำกัด ตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะงานของ ธปท. และความพร้อมของ ธปท.