Internship Program

 

การรับนักศึกษาฝึกงาน

การรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศเข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้โอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงกับธนาคารกลางของประเทศ โดยจะพิจารณาให้
เข้าฝึกงานตามความต้องการของฝ่ายงานต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยและที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา

คุณสมบัติเบื้องต้น
 

ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี
ปีที่ 3 (หลัีกสูตร 4 ปี) หรือ

ปีที่ 2 (หลักสูตร 3 ปี) 

ผู้ที่ศึกษาใน
ระดับปริญญาโท
ผู้ที่ศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก
เกรดเฉลี่ยสะสม· 4 ภาคการศึกษา ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่า 3.00
​    · 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป 
         ไม่น้อยกว่า 3.3
            ไม่กำหนด
สัญชาติ       ​ไทย
สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน​ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ การบัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ Data analytics Data Science วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ทรัพยากรมนุษย์ บรรณารักษ์หรือสารสนเทศ นิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ ​หรืออื่นๆตามความเหมาะสมในแต่ละปี  
​ค่าตอบแทน​วันละ 350 บาท (เฉพาะวันที่มาทำงาน)
​สถานที่ฝึกงาน​สำนักงานใหญ่ (กทม.) สายออกบัตรธนาคาร (พุทธมณฑล สาย 7) สำนักงานภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
​ชั่วโมงการฝึกงาน

​​สามารถเข้าร่วมการฝึกงานได้ตลอดระยะเวลาโครงการฯ

(จันทร์ - ศุกร์ ตามวันทำการของ ธปท.)

ประเภทการขอเข้าฝึกงาน ช่วงเวลาฝึกงานและกำหนดการรับสมัคร

1. ฝึกงานในระหว่างปิดภาคการศึกษา : ระยะเวลาการฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ 8 สัปดาห์

​รอบฝึกงาน
​ช่วงเวลาเปิดรับสมัครช่วงเวลาฝึกงาน​วิธีการรับสมัคร
​รอบปลายปี
​เดือนมีนาคม - เมษายน ปีปัจจุบัน
​ช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม ปีปัจจุบัน
ปี 2566 ยังไม่เปิดรับสมัคร
รอบต้นปี
​เดือนสิงหาคม - ตุลาคม ปีปัจจุบัน
​ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ปีถัดไป
ปี 2566 ปิดรับสมัครเเล้ว 
​รอบฤดูร้อน
เดือน​ตุลาคม ปีปัจจุบัน
ช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม ปีถัดไป​

ปี 2566 ปิดรับสมัครเเล้ว 

 ​2. ฝึกงานสหกิจศึกษา : ฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจบการศึกษา​ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหลักสูตร

รอบฝึกงาน​
​ช่วงเวลาเปิดรับสมัครช่วงเวลาฝึกงาน
​วิธีการรับสมัคร​
​รอบปลายปี
​เดือนมีนาคม - เมษายน ปีปัจจุบันช่วงเดือนสิงหาคม- ธันวาคม  ปีปัจจุบันปี 2566 ยังไม่เปิดรับสมัคร
​รอบต้นปี
เดือนสิงหาคม - ตุลาคม ปีปัจจุบัน
ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ปีถัดไป
ปี 2566 ปิดรับสมัครแล้ว


 *ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับนักศึกษาฝึกงาน จำนวนจำกัด ตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะงานของ ธปท. และความพร้อมของ ธปท.