เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงิน สร้างเสริมองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเงินให้แก่ธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ

ดูทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน เดือนเมษายน 2567

เศรษฐกิจภาคเหนือปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว รวมทั้งมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตร และการจ้างงานที่ปรับดีขึ้น ส่งผลให้การบริโภคขยายตัว ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่องจากงบประมาณล่าช้า และการลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อย

paper

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี จากเทศกาลตรุษจีนและปีนี้หมอกควันมาช้า ทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริโภค รวมทั้งผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรปรับลดลงตามผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ

paper

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2566

ขยายตัวจากปีก่อน กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะ การท่องเที่ยว รายได้เกษตรกรขยายตัวดีจากด้านราคา ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวได้ ตลาดแรงงานและความเชื่อมั่นปรับดีขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภค

paper

   

สำนักงานภาคเหนือ

ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาค ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด 

เข้าสู่หน้าหลัก