เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

สำนักงานภาคเหนือ เปิดดำเนินการเมื่อ 8 มีนาคม 2540 มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงิน สร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ

ดูทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนมกราคม 2567

ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตอุตสาหกรรมปรับดีขึ้น และผลผลิตเกษตรหดตัวน้อยลง อย่างไรก็ตาม ทิศทางรายได้เกษตรกร และการจ้างงานที่ชะลอลง เป็นปัจจัยกดดันการบริโภคให้ขยายตัวได้เล็กน้อย

paper

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2566

ขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูท่องเที่ยว ทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวดี รายได้เกษตรยังขยายตัวได้แม้ชะลอลง และความเชื่่อมั่นยังมีทิศทางดี ทำให้การบริโภคขยายตัวเล็กน้อย

paper

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ปี 2566

ขยายตัวจากปีก่อน กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะ การท่องเที่ยว รายได้เกษตรกรขยายตัวดีจากด้านราคา ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวได้ ตลาดแรงงานและความเชื่อมั่นปรับดีขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภค

paper