รายงานแนวโน้มธุรกิจสำนักงานภาค ปี 2547-2561

ภายใต้โครงการ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่าง ธปท. กับภาคธุรกิจ เพื่อสะท้อนภาวะและแนวโน้มธุรกิจจากมุมมองของภาคธุรกิจให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่าง ธปท. กับภาคธุรกิจ (Business Liaison Program)

ตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้โครงการนี้ธปท. ได้รวบรวม "รายงานแนวโน้มธุรกิจ" ของแต่ละภูมิภาคเป็นฉบับเดียวกัน เพื่อสะท้อนภาวะและแนวโน้มธุรกิจในภาพรวมสำหรับเผยแพร่แก่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของ ธปท. เป็นประจำทุกสิ้นเดือนแรกของไตรมาส

ดูรายงานฉบับล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานแนวโน้มธุรกิจสำนักงานภาคเหนือ ปี 2547-2561

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2561

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2561

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2561

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2561

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2560

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2560

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2560

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2560

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2559

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2559

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2559

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2559

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2558

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2558

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2558

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2558

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน เมษายน ปี 2557

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน พฤษภาคม ปี 2557

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน กรกฎาคม ปี 2557

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน สิงหาคม ปี 2557

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน ตุลาคม ปี 2557

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน พฤศจิกายน ปี 2557

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2557

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2557

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2557

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2557

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน มกราคม ปี 2556

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2556

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน เมษายน ปี 2556

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน พฤษภาคม ปี 2556

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน ตุลาคม ปี 2556

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2556

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2556

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2556

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2556

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน เมษายน ปี 2555

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน พฤษภาคม ปี 2555

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน กรกฎาคม ปี 2555

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน สิงหาคม ปี 2555

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน พฤศจิกายน ปี 2555

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2555

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2555

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2555

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2555

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน เมษายน ปี 2554

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน พฤษภาคม ปี 2554

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน กรกฎาคม ปี 2554

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน สิงหาคม ปี 2554

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน ตุลาคม ปี 2554

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน พฤศจิกายน ปี 2554

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2554

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2554

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2554

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2554

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน ตุลาคม ปี 2553

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน พฤศจิกายน ปี 2553

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน ธันวาคม ปี 2553

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2553

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2553

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2553

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2552

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2552

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2552

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2551

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2550

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2550

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2549

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2548

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2548

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2548

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน มกราคม ปี 2547

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน มีนาคม ปี 2547

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน มิถุนายน ปี 2547

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน กันยายน ปี 2547

 • รายงานแนวโน้มธุรกิจ เดือน ธันวาคม ปี 2547

รายงานแนวโน้มธุรกิจสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2550-2561

 • 1. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2561

 • 2. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2561

 • 3. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2561

 • 4. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2561

 • 1. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2560

 • 2. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2560

 • 3. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2560

 • 4. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2560

 • 1. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2559

 • 2. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2559

 • 3. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2559

 • 4. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2559

 • 1. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2558

 • 2. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2558

 • 3. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2558

 • 4. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2558

 • 1. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2557

 • 2. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2557

 • 3. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2557

 • 4. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2557

 • 1. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2556

 • 2. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2556

 • 3. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2556

 • 4. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2556

 • 1. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2555

 • 2. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2555

 • 3. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2555

 • 4. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2555

 • 1. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2554

 • 2. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2554

 • 3. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2554

 • 4. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2554

 • 1. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2553

 • 2. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2553

 • 3. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2553

 • 4. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2553

 • 1. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2552

 • 2. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2552

 • 3. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2552

 • 4. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2552

 • 1. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2551

 • 2. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2551

 • 3. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2551

 • 4. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2551

 • 1. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2550

 • 2. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2550

 • 3. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2550

 • 4. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2550

รายงานแนวโน้มธุรกิจสำนักงานภาคใต้ ปี 2548-2561

 • 1. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2561

 • 2. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2561

 • 3. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2561

 • 4. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2561

 • 1. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2561

 • 2. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2561

 • 3. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 3 ปี 2561

 • 4. รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 4 ปี 2561