อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • อธิบายข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  • ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ติดต่อสอบถาม

งานข้อมูลตลาดการเงิน :  โทร. 0-2283-5173 , 0-2356-7331 , 0-2356-7411  Email: DMD-FinMktDataT@bot.or.th