สรุปผลการปรับเป็นพินัยประจำปี

เพื่อให้การกำหนดโทษและมาตรการการลงโทษเหมาะสมกับการกระทำความผิด สร้างความเป็นธรรม และส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการกำหนดโทษอาญาเฉพาะในกรณีที่เป็นความผิดร้ายแรง พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 จึงได้มีการนำมาตรการปรับเป็นพินัยมาใช้ โดยกำหนดให้เปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวของกฎหมายที่กำหนดซึ่งรวมถึงกฎหมายบางฉบับที่ ธปท. รับผิดชอบ ให้เป็นความผิดทางพินัย ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังคงบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาและการดำเนินการตามภารกิจของ ธปท.

 

ธปท. จึงได้จัดทำสรุปผลการปรับเป็นพินัยตามกฎหมายของ ธปท. และเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ข้างต้น 

  • สรุปผลการปรับเป็นพินัยประจำปี 2566