คณะผู้บริหารระดับสูงธนาคารแห่งประเทศไทย

รู้จัก ธปท.

รายชื่อผู้บริหาร

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการ

นายเมธี สุภาพงษ์

นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน

นายรณดล นุ่มนนท์

นายรณดล นุ่มนนท์

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารงานปฏิบัติการ

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

นางอลิศรา มหาสันทนะ

นางอลิศรา มหาสันทนะ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และวางแผนองค์กร

นายเดช ฐิติวณิช

นายเดช ฐิติวณิช

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ

นายอัมพร แสงมณี

นายอัมพร แสงมณี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตรวจสอบกิจการภายใน

นายปิติ ดิษยทัต

นายปิติ ดิษยทัต

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน

นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย

นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกฎหมาย

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน

นางสาวดารณี แซ่จู

นางสาวดารณี แซ่จู

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน