คณะผู้บริหารระดับสูงธนาคารแห่งประเทศไทย

รู้จัก ธปท.

รายชื่อผู้บริหาร

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการ

นายรณดล นุ่มนนท์

นายรณดล นุ่มนนท์

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร

นางอลิศรา มหาสันทนะ

นางอลิศรา มหาสันทนะ

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และวางแผนองค์กร

นายเดช ฐิติวณิช

นายเดช ฐิติวณิช

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ

นายปิติ ดิษยทัต

นายปิติ ดิษยทัต

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร

นางสาวดารณี แซ่จู

นางสาวดารณี แซ่จู

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน

นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ

นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน

นางวิเรขา สันตะพันธุ์

นางวิเรขา สันตะพันธุ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารงานปฏิบัติการ

นายสมชาย เลิศลาภวศิน

นายสมชาย เลิศลาภวศิน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน