การออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่ประชาชน

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รุ่นออมอุ่นใจ

กระทรวงการคลังออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อปี 2.70% จำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดา ในวันที่ 15-17 พ.ค. 2566 และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อปี 2.60% จำหน่ายให้แก่นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ในวันที่ 22-23 พ.ค. 2566 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์สาขาของ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์

image

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รุ่นออมอุ่นใจบนวอลเล็ต สบม. 

กระทรวงการคลังออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบไร้ใบตราสาร) วงเงิน 10,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อปี 2.70 % จำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 10-23 พ.ค. 2566 

image