การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่ประชาชน

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่ประชาชน

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

 • หนังสือชี้ชวน-พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

 • รู้ก่อนซื้อ-พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การออกพันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

 • หนังสือชี้ชวน-พันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

 • รู้ก่อนซื้อ-พันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • หนังสือชี้ชวน-พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • รู้ก่อนซื้อ-พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • หนังสือชี้ชวน-พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • รู้ก่อนซื้อ-พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • หนังสือชี้ชวน-พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • รู้ก่อนซื้อ-พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • หนังสือชี้ชวน-พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • รู้ก่อนซื้อ-พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกันของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • หนังสือชี้ชวน-พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกัน ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • รู้ก่อนซื้อ-พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกัน ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • หนังสือชี้ชวน-พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • รู้ก่อนซื้อ-พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งความสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • หนังสือชี้ชวน-พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งความสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • รู้ก่อนซื้อ-พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งความสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น "สุขกันเถอะเรา" ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558

 • รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น "สุขกันเถอะเรา" ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558

 • ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558

 • หนังสือชี้ชวนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 (ฉบับสมบูรณ์)

 • หนังสือชี้ชวนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 (ฉบับย่อ)

พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554

 • การประกาศผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการออกพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1

 • สรุปข้อมูลสำคัญพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 (ฉบับเต็ม)

 • สรุปรายละเอียดพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 (ฉบับย่อ)

 • ถาม-ตอบ พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1

 • ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1

 • ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 • หนังสือชี้ชวน พันธบัตรออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551

 • ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 • ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551